April 24, 2011

Spencer: Scalae Primae


TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

1. Britannia

2. Romani in Britannia

3. Dei Romanorum

4. Nilus

5. Polyphemus

6. Achilles

7. Canis et Amici Eius I

8. Canis et Amici Eius II

9. Agricola et Filii Eius I

10. Agricola et Filii Eius II

11. Romanorum Arma et Tela

12. Anseres Romani I

13. Anseres Romani II

14. Equus Ligneus

15. Horatius et Tiberis I

16. Horatius et Tiberis II

17. Romanus et Gallus I

18. Romanus et Gallus II

19. Decii Devotio I

20. Decii Devotio II

21. Regulus I

22. Regulus II

23. Regulus III

24. Regulus IV

25. Mucius et Rex Etruscorum I

26. Mucius et Rex Etruscorum II

27. Xerxes et Graeci I

28. Xerxes et Graeci II

29. Xerxes et Graeci III

30. Xerxes et Graeci IV

31. Salamis I

32. Salamis II

33. Bellum Troianum I

34. Bellum Troianum II

35. Canis Fidus

36. Gratia Divina

37. Puer et Rana

38. Pueri Duo

39. Vulpes Callida

40. Latrones et Viator

41. Artifex Peritus

42. Nuntius Strenuus

43. Ducis Mors

44. Asinus in Leonis Pelle

45. Leo et Asinus et Vulpes

46. Ursus et Vulpes I

47. Ursus et Vulpes II

48. Canis Carnem Ferens

49. Papirius Cursor

50. Leo et Socii

50. Leo et Socii
Vacca et capélla et ovis
cum leóne
in agro sócii fuérunt.
Cervus ingens captus est
et leo
praedam his verbis divísit.
"Ego
primam partem tollo,
quóniam nóminor leo;
secúndam mihi dábitis,
quia sum fortis;
tértia est mihi,
quia plus váleo;
si quis quartam tanget,
mihi poenas dabit."

leo, vacca, capra et ovis

Click here for a SLIDESHOW of all the colored Steinhowel Aesop images. Notice the very red blood!
TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

49. Papirius Cursor
Papírius Cursor
consul fuit
non modo fortis et strénuus
sed étiam facétus et iocósus.
Die quodam
ámbulans ante tabernáculum
vocávit praetórem
qui
propter timórem
ségnius mílites in pugnam dúxerat
et postquam
eum grávibus verbis incrépuit;
"Lictor,
éxpedi," inquit, "secúres;"
et cum praetórem vidísset
terróre exánimem;
"Ágedum, lictor," inquit,
"exscínde hanc radícem,"
et praetórem dimísit.

(image: lictor's axe, circa 1st century)

TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

48. Canis Carnem Ferens
Canis,
per flumen natans,
carnem in ore ferébat.
Mox
in aqua
simulácrum suum
et álteram carnem
vidit.
Hanc praedam
ab áltero cane
erípere vóluit.
Ítaque cibum,
quem tenébat,
ore dimísit.
Neque cibum,
quem petébat,
attíngere pótuit.
Is enim
mérito suum amíttit,
qui aliénum petit.

Canis et Umbra

Click here for a SLIDESHOW of all the Crane Aesop images.

TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

47. Ursus et Vulpes II
"Quo diútius manébis,
eo plures pisces cápies.
Dénique
caudam tuam
quam celérrime extráhere debes."
Ítaque ursus
id, quod vulpes praecéperat,
fácere conátus est.
Ad gláciem proféctus,
cavum ibi fecit.
Tum caudam
per cavum
in aquam demísit.
Post multas horas
caudam
summis víribus
extráhere conátus est.
Frigus autem
máximum erat
et cauda
iam glácie reténta est.
Ítaque
súbito motu cauda rupta est.
Hanc ob causam
ursus adhuc
parvam modo caudam habet.


TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

46. Ursus et Vulpes I
Ursus quondam
vulpi óbviam venit,
quae
nonnúllos pisces
in ore suo portábat.
"Unde hos tulísti?"
rogávit ursus.
"Dómine mi,"
respóndit vulpes,
"ego
iam multas horas piscor
et hos cepi."
Deinde ursus étiam
piscári díscere vóluit
et vulpem rogávit
quómodo
hoc fácere posset.
"Age vero,"
inquit vulpes,
"illud
haudquáquam diffícile est factu.
Necésse est
ad gláciem ire
et ibi cavum fódere,
ubi caudam tuam
in aquam demíttas.
Necésse est
ibi manére
quámdiu póteris.
Ne caudam tuam móveris,
si quid dolóris sénseris.
Tum enim
pisces mordére coepérunt.


TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

45. Leo et Asinus et Vulpes
Leo et ásinus et vulpes
in silva venabántur.
Magnam praedam cápiunt.
Tum cenam fácere volunt.
Ásinus autem
praedam dívidit.
Primo
sibi magnam partem capit.
Statim leo,
irátus,
ásinum dilániat.
Tum vulpes
praedam dívidit.
Ille autem
fere ómnia leóni dat.
Mínimam partem sibi servat.
Tum leo inquit:
"Amíce,
aequam partitiónem fecísti."
"Eheu," vulpes respóndet,
"ex fato ásini
sápiens esse disco."

Leo, Asinus et Vulpes, Socii - Osius

Click here for a SLIDESHOW of all the Osius Aesop images.

TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

44. Asinus in Leonis Pelle
Ásinus
leónis pelle indútus
per campos currébat.
Hoc spectáculum
béstias turbat et hómines terret:
mulíeres et púeri fúgiunt;
pavóre percúlsi,
agrícolae discédunt.
At súbito
auris ingens,
quae diu latúerat,
appáret
et fraudem osténdit,
falsum leónem denúntians.
Tum omnes rústici rident
et, fústibus armáti,
in ásinum ruunt.
Brevi témpore
eum pelle spóliant
et in stábulum redúcunt.

Asinus in Pelle Leonis

Click here for a SLIDESHOW of all the Crane Aesop images.

TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

43. Ducis Mors
Dux fortis
in proélio vulnerátus est.
Statim mílites
eum ad praetórium portavérunt.
Mox
dolor vúlneris crescébat.
Longis modo intervállis
loqui póterat.
Usque ad finem tamen
se fortem praébuit.
Nunc autem
de matre sua lóquitur.
Lácrimas retinére non potest.
"Hoc semper optávi,"
amíco véteri dixit.
"Sic mori saepe cupívi.
Ómnia enim feci,
quae pótui."
Post haec verba
mórtuus est.
Mílites
ante moénia
sepúlcrum fodérunt.
Cómites
pállio militári eum cinxérunt.
Tum in loco,
míliti satis apto,
ducem deposuérunt.


TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

42. Nuntius Strenuus
Núntius quidam
ad ducem exércitus Románi
missus erat.
Dum autem iter facit,
ille
ab hóstibus vulnerátus est.
E conspéctu tamen hóstium
fúgere póterat.
Tandem
vulnéribus conféctus
humi cécidit.
Neque tum ímmemor offícii fuit.
Véritus enim
hóstium áditum,
scriptum
in vúlnere suo celávit.
Póstero autem die
ab amícis repértus est.
Vires celériter deficiébant,
sed chartam
in vúlnere celátam
monstráre póterat.
Nec multo post
mórtuus est.
Deinde dux
hunc fortem virum
in summo honóre habéri
iussit.
Praetérea
monuméntum aedificávit
in quo
haec verba sculpta erat:
HIC IACET VIR
FORTIS ET STRÉNUUS.
DUM OFFÍCIO FUNGI CONÁTUR,
AB HÓSTIBUS OCCÍSUS EST.


TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

41. Artifex Peritus
Olim ártifex erat
peritíssimus.
Ómnia enim imitári póterat.
Ei nauta
vestem et pannum fert.
"Fac mihi," inquit,
"ex hoc panno
vestem huic símilem."
Vestis autem
ántiqua et lácera fuit.
Ítaque ártifex
vestem fecit.
Deinde
eam cultro scindit.
Tum
vestem ad nautam tulit.
Simul inquit,
"Hic est
vestis tua nova.
Eam véteri símilem feci."
Tum nauta
máxime irátus est,
sed
artíficem culpáre non póterat.
Díxerat enim,
"Vestem mihi fac véteri símilem."


TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

April 3, 2011

40. Latrones et Viator
Duo latrónes
aliquándo
viatórem quemdam
in itínere aggréssi sunt.
Viátor
diu ac fórtiter se deféndit,
sed tandem superátus est.
Latrónes deinde
eum spoliáre coepérunt.
Ex his
alter quoque inquit,
"Hic
se fortíssime deféndit;
sine dúbio
multum pecúniae
eius in lóculis est."
Sed
unum denárium modo
inveníre póterant.
Latrónes
magnópere attóniti sunt.
Alter autem inquit:
"Unum modo denárium habet;
si sólidus
in lóculis fuísset,
nos ambo
iam mórtui essémus."

(image: solidus coin)

TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

39. Vulpes Callida
Vulpes cállida
in fundum quemdam
noctu venit.
Ibi
multos pullos et gallínas
devorávit.
Tum autem
eádem rima,
qua iníerat,
revérti non póterat.
Prima luce
agrícola
fundum circumíre coepit.
Multas gallínas,
quas
nocte prióre víderat,
reperíre non potest.
Mox autem
vulpem aspéxit,
quae
humi, quasi mórtua, iacébat.
Ítaque
caudam vulpis árripit.
Deinde
ánimal super murum déicit.
Vulpes autem,
simul ac humum áttigit,
sine more prosíluit.
Et priúsquam
agrícola se recéperat,
cállidum ánimal
in tutum pervénit.


TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.

38. Pueri Duo
Duo púeri olim
témpore verno
ruri ambulábant.
Mox domum revertúntur.
Pater autem
álterum rogat:
"Dic mihi:
Quid tu vidísti?"
"Ego nihil vidi,"
respóndit ille.
"Et tu,"
pater álteri inquit,
"quid tu vidísti?"
"Res permúltas
ego vidi," inquit ille.
"Colúmba
in summa quercu
nidum faciébat.
Sciúrus
árborem ascendébat.
Ventus
mutátus est.
Nisi fallor,
nivem feret.
Haec et multa ália
ego vidi."


TEXT SOURCE: Scalae Primae: A First Latin Reader, by J. G. Spencer (1908), with a vocabulary list in the back.